Regulamin

I. Postanowienia wstępne

1. Właścicielem Sklepu Internetowego (zwanego dalej „Sklepem”) i sprzedawcą artykułów w nim oferowanych jest PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Krzysztofik Ryszard 25-405 Kielce, ul. Szermentowskiego 5 NIP: 657-152-58-22, zwana dalej Sprzedawcą.

2. Sklep działa w Internecie pod adresem www.e-bella.pl Adres pocztowy Sklepu: ul. Pleszewska1, 61-136, Poznań .

3.Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna biżuterii za pośrednictwem sieci Internet.
4. Klient może przed złożeniem zamówienia negocjować wszelkie postanowienia umowy ze Sprzedawcą, w tym również zmieniające zapisy niniejszego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedawcy wskazany w pkt I. 2.

W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma niniejszy Regulamin i stosowne przepisy prawa.

5. Pod adresem internetowym http://isap.sejm.gov.pl/ Klient może zapoznać się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców uregulowanym w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

6. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi nabywanych towarów bez wad.

7. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat w związku z zawieraniem umów na odległość.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II. Definicje:

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin,

2. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem, www.e-bella.pl

3. SPRZEDAWCA – PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Krzysztofik Ryszard 25-405 Kielce, ul. Szermentowskiego 5 NIP: 657-152-58-22

4. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu,

5. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, oferta zawarcia umowy sprzedaży,

6. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze Sklepu,

7. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży,

8. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie,

9. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu,

10. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu,

11. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

III. Rejestracja

1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna, i nie jest konieczna aby dokonywać zakupów w Sklepie.

2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje dane.

3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji podaje następujące dane:

a. Imię

b. Nazwisko

c. Ulica, nr

d. Kod pocztowy

e. Miasto

f. Kraj

g. Telefon

h. E-mail

i. Hasło

j. Powtórz hasło

4. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik nie będący Konsumentem, podaje dodatkowo:

a. Nazwę, pod którą prowadzi działalność

b. Nr NIP

5. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

6. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest w miarę możliwości o ich aktualizację w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

7. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony w miarę możliwości o ich aktualizację i poinformowaniu o tym Sklepu.

8. Klient podczas rejestracji ma możliwość opcjonalnego wyrażenia zgody na informowanie go o promocjach i nowościach, wysyłanych na podany przy rejestracji adres e-mail. Brak powyższej zgody, nie ma wpływu na realizację zamówienia.

IV. Zamówienia

1. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Informacje o Towarach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie są ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do złożenia oferty w celu zawarcia umowy sprzedaży.

3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

4. Rejestracja i założenie Konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu bez uprzedniej rejestracji.
5. 1) W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „koszyka” Towar, który zamierza kupić. Dodanie Towaru do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Towary mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.

2) Wszelkie rabaty przyznawane przez sklep podlegają realizacji w "koszyku". Rabaty nie łączą się ze sobą oraz innymi promocjami i wyprzedażami.

6. „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Towarami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

7. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie Towary, określić sposób dostawy i formę płatności, a następnie wybrać opcję „złóż zamówienie”, i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku Konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
8. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej formy płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) przewidywanego czasu dostawy.

9. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta lub telefonicznie na podany przez Klienta numer telefonu. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się chwilę potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

10. Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

11. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji Towarów mogą nie oddawać ich rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentacja Towarów, dawała wyobrażenie ich masy (wielkości). Z uwagi na proces powstawania biżuterii – wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie – poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zdjęć itp. prosi się Klienta o kontakt ze Sklepem.

12. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 14, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. W wyjątkowych przypadkach, zlecenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu: 500 044 561

V. Sposób płatności

1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od Towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. Koszty dostawy Towaru do Klienta podane są oddzielnie.
2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelewem lub wpłatą gotówkową na rachunek bankowy Sklepu pełnej wartości Zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru, w tym przypadku warunkiem przystąpienia przez Sklep do realizacji zamówienia jest otrzymanie bankowego potwierdzenia dokonania płatności, a czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia otrzymania przez Sklep takiego potwierdzenia.

b) za pośrednictwem systemu płatności PayU lub PayPal, w tym przypadku warunkiem przystąpienia przez Sklep do realizacji zamówienia jest otrzymanie potwierdzenia wpłaty z odpowiedniego systemu,

c) płatność gotówką – przy odbiorze przesyłki, do rąk upoważnionego pracownika firmy kurierskiej.

3. Klient dokonuje zakupu Towaru oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka występuje) według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych. W przypadku wyboru formy płatności opisanej pod literą a) punktu 2 powyżej, brak zapłaty za zamówiony Towar w terminie 5 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Klienta ponownego zamówienia tego samego Towaru.

VI. Realizacja Zamówienia

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu w terminie podanym przy prezentacji Towaru.
2. Do każdego realizowanego Zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT.

3. Zamówiony Towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej S.A.

4. Przy zamówieniach o wartości powyżej 279 zł wysyłka kurierem następuje nieodpłatnie.

5. Termin realizacji zamówienia jest wskazany przy danym Towarze i dotyczy wysyłek realizowanych na terenie Polski.

6. Przesyłki krajowe realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej powinny dotrzeć do Klienta następnego dnia roboczego po dniu ich nadania

7. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego Zamówienia.

8. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub w inny ustalony przez strony sposób.

9. Sprzedawca mając na uwadze komfort Klienta, jak również bezpieczeństwo przy realizacji zamówienia, zapewnia, że wszelkie niedogodności na jakimkolwiek etapie zamówienia - gdyby się takowe pojawiły - będą konsultowane z Klientem i realizowane za porozumieniem stron.

10. Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie Konsumentem, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą.
11. Klient, który nie jest Konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 VII. Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towaru na zasadach określonych w art. 556 i następnych kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).

2. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie Konsumentami, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

4. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

5. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

6. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5 wyłącznie w sytuacji gdy,

a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać,

b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta,

c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży z Konsumentem.

7. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.

8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy,

c) żądać wymiany produktu na wolny od wad,

d) żądać usunięcia wady.

9. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

10. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, Klient proszony jest o przesłanie Towaru oraz w miarę możliwości opisu niezgodności towaru z umową. Klient proszony jest o skorzystanie z formularza reklamacyjnego, do którego link znajdujące się na stronie internetowej Sklepu.

11. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

12. W przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 8 lit. a) lub b) Sprzedawca może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

13. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.

14. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

15. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

16. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

17. Zgodnie z postanowieniami niniejszego działu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

18. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.

19. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.

20. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

21. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.

22. Reklamacje należy składać pod adresem wskazanym w pkt I. 2 Regulaminu. 

23. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, wynikających z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczeń mechanicznych, zarysowań oraz wygięć pierwotnego kształtu biżuterii, o ile nie były spowodowane pierwotną wadą Towaru, Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą. Jeżeli możliwa będzie naprawa Towaru, Sprzedawca poinformuje Klienta o jej ewentualnych kosztach. W takich przypadkach, Klient może zlecić naprawę lub odebrać Towar bez naprawy.

24. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji skutkującej złożeniem przez konsumenta oświadczenia odstąpienia od umowy - sprzedawca zwróci konsumentowi koszt poniesionej przez niego przesyłki wysłanej za pośrednictwem poczty Polskiej listem poleconym. Wybór innej formy dostawy przez konsumenta nie rodzi po stronie sprzedawcy obowiązku zwrotu kosztu przesyłki.

VIII. Zwroty

1. Na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres swarovski.poznan@gmail.com bądź też listownie na adres wskazany w pkt I. 2 Regulaminu.

2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z Towarem, dostępnym również pod adresem na stronie internetowej Sklepu lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.

3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności, jeżeli Klient wybierze taki sposób zwrotu ceny.

4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy Sprzedawca potwierdza Konsumentowi jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

7. Konsument zwraca towar Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.

8. Koszt dostawy towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z towarów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia towaru z zastrzeżeniem, że:

a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,

b) w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

c) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności.

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

13. Powyższe wskazanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonych w dziale VII Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady.

 

IX. Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa do treści zawartych w witrynie internetowej Sklepu przysługują Sprzedawcy.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych w witrynie internetowej Sklepu na warunkach określonych niniejszym regulaminem i z wyłączenie komercyjnego ich wykorzystania.

3. Żaden fragment znajdujący się w witrynie internetowej Sklepu (to jest w szczególności tekst, grafika, logotypy, obrazy, zdjęcia, pliki z danymi, programy oraz wszelkie inne dane) nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Sprzedawcy.

X. Postanowienia końcowe

1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić poprzez publikację nowej treści, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem wejściem w życie zmian. 

2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);

- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

- Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

6. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a. telefonicznie: +48 500 044 561

b. poprzez adres e-mail: swarovski.poznan@gmail.com

c. pisemnie na adres: ul. Pleszewska 1, 61-136 Poznań

7. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych. 

8. Wszelkie opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu oraz oferowanych towarów należy kierować na adres poczty elektronicznej swarovski.poznan@gmail.com  lub telefonicznie pod numer telefonu 500 044 561. Tam też Klient może uzyskać fachowe informacje na temat oferowanych przez Sklep towarów, sposobów składania zamówienia, jego realizacji, form płatności, sposobów dostawy etc. 

9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 04.04.2018 roku.